Cale AS

En autorisert regnskapsfører garanterer en effektiv regnskapsføring, og kanskje viktigere – gir en forsikring om at lovkravene overholdes i rett tid.

Regnskap er viktig

Alle som driver et foretak av et visst omfang, er innforstått med at regnskapsføring er en svært viktig del av den daglige driften.

Regnskapet legger rammene for vurderingen av hvordan virksomheten presterer, og gir et overblikk over bedriftens økonomiske stilling. For at regnskapet skal yte den tiltenkte funksjon, er det naturligvis et vesentlig kriterium at opplysningene er korrekte. Det er ingen hemmelighet at en utdannet regnskapsfører med erfaring er en snarvei til dette, både i forhold til at regnskapet kvalitetssikres, og videre den økonomiske besparelsen det gir i form av timene man selv slipper for å bruke på regnskapsarbeidet.

Fristene må holdes

Bokføring, lønnsutbetalinger, avstemminger, momsberegninger og andre regnskapsrelaterte oppgaver er tidkrevende, hvilket medfører at viktige arbeidstimer som kunne vært brukt på å skape verdi for bedriften «sløses» bort på regnskapsføringen hvis man velger selv å gjøre dette selv. En autorisert regnskapsfører med erfaring og kompetanse bruker antakelig halvparten så lang tid som en ufaglært, hvilket medfører en stor kostnadsbesparelse.

Fristene må holdes, og en regnskapsfører påser at alt er gjort etter boken i rett tid. Viktigheten av et regnskap med høy kvalitet øker når bedriften er pålagt revisjonsplikt. Dette av den enkle grunn at revisorenes timelønn etter hvert er blitt svært høye, og at man derfor ønsker å unngå den uheldige situasjonen hvor revisoren må bruke tid på «opprydningsarbeid» av de egne ansattes mangelfulle kunnskaper om regnskapsføring. Kostnadene forbundet med dette kan fort overstige de kostnadene man ville hatt som følge av å engasjere en ekstern regnskapsfører.

En autorisert regnskapsfører garanterer en effektiv regnskapsføring, og kanskje viktigere – gir en forsikring om at lovkravene overholdes i rett tid.

Forside
Vi har brukt Vestby regnskapskontor siden selskapet ble etablert i 2004. Og vi er meget godt fornøyd med deres kunnskaper og effektive løsninger. Vi kan gi vår beste anbefaling til andre virksomheter som vurderer å benytte Vestby regnskapskontor som sin eksterne regnskapsfører.

Be om tilbud

Legg igjen informasjon, så tar vi kontakt i løpet av kort tid.